Politika kvality společnosti B4B INKASSO s.r.o. je zaměřená na co nejkvalitnější splnění potřeb zákazníka, který očekává nejvyšší možnou úroveň poskytovaných služeb v oblasti inkasa a managementu pohledávek.

Politika kvality má za cíl zaměření celé organizační struktury společnosti na nejvyšší možnou kvalitu firemních procesů a tím dosažení kvalitních produktů, za současného dodržování všech platných relevantních zákonů, předpisů, norem a Etického kodexu Asociace inkasních agentur. Důležitým nástrojem pro naplnění politiky kvality je implementace požadavků normy ISO 9001. Pro dosažení cílů politiky kvality je nezbytné, aby vedoucí pracovníci prezentovali svým podřízeným zavedenou normu jako součást firemních procesů a jako nástroj, který slouží coby jednoznačný identifikátor práv, povinností a odpovědností každého článku organizační struktury.

Neustálé zlepšování poskytovaných služeb a stálá spokojená klientela zákazníků vede k posílení ekonomické stránky společnosti. Tato je nezbytná pro možnost investic do modernizace vybavení firmy. Aktuální moderní technologie jsou v oblasti inkasa a managementu pohledávek nezbytným nástrojem nejen k udržení, ale hlavně ke zvyšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům.

Nepřetržité důsledné uplatňování požadavků normy ISO 9001 je základním předpokladem pro dosažení následujících cílů:

  • plné spokojenosti svých zákazníků s dosahováním nejvyšší možné úspěšnosti
  • při optimalizací nákladů a využívání zdrojů dosahovat neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb
  • posilovat v zaměstnancích vědomí sounáležitosti s firmou a odpovědnosti každého z nich za budování dobré pověsti firmy
  • podporovat a vést zaměstnance firmy k neustálému zlepšování jejich práce po stránce výkonnosti, efektivnosti a kvality, definovat problémy a společně je řešit
  • upevnění pozice společnosti na trhu
  • zlepšení konkurenceschopnosti
  • získání nových stálých klientů
  • vzájemně prospěšné dodavatelsko-odběratelské vztahy